Zorgproces

Inclusie en exclusie criteria (wie kan met welke klachten bij de organisatie terecht)
Florisand Consultancy richt zich met name op de mentale gezondheid van cliënten vanaf 18 jaar en ouder. Dit betekent dat het bureau geen behandelingen verzorgt aan kinderen en jeugd. Voor wat betreft deze categorie kan zij wel meedenken over eventuele alternatieven.
Florisand Consultancy behandelt cliënten in de Generalistische Basis GGZ met een stoornis van lichte tot matige aard.
U kunt niet bij het bureau terecht indien er sprake is van complexe klachten/aandoeningen waarvoor een intensieve of langdurige behandeling nodig is die niet binnen de GBBZ behandeld kan worden, of als er sprake is van bijv. crisis, suïcidaliteit en verslaving. Hiervoor kunt u zich wenden tot behandelaars in de Specialistische GGZ.

Voorbeelden van klachten, waarmee cliënten zich kunnen aanmelden, zijn:
– (Sociale) Angst- en paniek
– Depressieve- en andere stemmingsproblematiek
– Burn-out en overspannenheid
– Klachten in relatie met traumata
– Fysieke, somatoforme en stress-gerelateerde klachten (lichamelijke klachten waarvoor geen lichamelijke oorzaak is aangetoond)
– Arbeid gerelateerde klachten

Hoe een behandeling is opgebouwd
N.a.v. een aanmelding door Cenzo Purmerend wordt de cliënt binnen 2 werkdagen telefonisch benaderd voor het maken van een intake-afspraak. Er wordt naar gestreefd om dit intakegesprek binnen 2 weken na het eerste contact te laten plaatsvinden. Ingeval van bedrijfszorg zal er ook contact worden gezocht met de bedrijfsarts. Na de intake wordt de intakerapportage opgemaakt, de hulpvragen geïnventariseerd en tezamen de doelen geformuleerd, waarop het behandelplan wordt opgesteld. Aan de hand van de zorgzwaarte wordt geïndiceerd voor welk zorgpakket de cliënt in aanmerking komt (kort, middellang of intensief). Vervolgens wordt invulling gegeven aan de behandeling gebaseerd op Evidence Based methoden.
N.B. Op verwijzing van de huisarts of bedrijfs-/arbo-arts kan er natuurlijk ook direct contact worden opgenomen met Florisand Consultancy.

Welke behandelinterventies worden aangeboden
Florisand Consultancy werkt volgens de multidisciplinaire richtlijnen en met behulp van wetenschappelijk bewezen effectieve methoden. Te denken hierbij valt aan cliëntgerichte/ humanistische therapie, cognitieve gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie, schemagerichte therapie, en het KOP-model. Daarbij kunnen ook bijv. EMDR-, EFT-, Mindfulness,- ontspanningsgerichte therapieën en psycho-educatie worden toegepast.
De vooraf gestelde hulpvragen en doelstellingen zullen altijd in de gaten gehouden blijven. Daartoe kan tevens t.b.v. de behandeling gebruik worden gemaakt van een werkboek en/of kunnen huiswerkopdrachten worden meegegeven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat cliënt, na afronding van de behandeling, verder kan met de geleerde inzichten en vaardigheden, en nieuwe toekomstperspectieven kan creëren.

Welke E-Health toepassingen worden aangeboden en hoe wordt E-Health toegepast binnen de behandeling
In 2018 is Flossie d’Hont getraind in het werken met E-Health. Sedertdien wordt er, indien passend bij de cliënt en de behandeling, en naast elders genoemde vormen van therapie, gewerkt met modules van Therapieland.
Uitleg over de materie, verrichte huiswerkopdrachten en nieuw te maken oefeningen kunnen digitaal worden besproken op afstand, maar ook binnen de face-to-face behandelsessies.

Hoe worden naasten betrokken
Het is niet uitzonderlijk dat er t.b.v. de ontwikkeling van de cliënt naasten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een sessie of sessies, maar zeker ook aan het veranderingsproces van cliënt. Binnen Florisand Consultancy is dat meestal de partner of de werkgever. Soms kan dit een kind, of een ouder of ouders zijn. Het uitnodigen van personen uit het netwerk gebeurt op verzoek van psycholoog, cliënt, de sociale netwerkpersoon en/of werkgever, maar altijd in overleg en met toestemming van de cliënt.

Hoe en wanneer wordt samengewerkt met partners lokaal en/of in de regio
Al eerder is Florisand Consultancy aangesloten geweest bij de regionale netwerken Psychologenpraktijk TwoBe en Mentaal Beter te Rotterdam e.o., en het landelijke netwerk SpecialistenNet. Sinds eind 2017 is zij aangesloten bij het landelijke netwerk Cenzo Purmerend.
Er wordt nauw samengewerkt met andere (zelfstandig gevestigde) psychologen, intervisie georganiseerd en deelgenomen aan intervisiebijeenkomsten. Daarnaast worden contacten onderhouden met huisartsen, en bedrijfs-/arbo-artsen.
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de website van Cenzo: https://www.centraalnetwerkzorg.nl/clienten/kwaliteit-zorg/